Inleiding

De BV HDAV, met zetel aan de Westrozebekestraat 7 in 8980 Passendale en met ondernemingsnummer 0629.931.064, hecht veel belang aan de privacy en wenst iedereen van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking. In het bijzonder wil de BV HDAV de gegevens van onder meer haar klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. Deze nota is erop gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door de BV HDAV in het kader van haar activiteiten gebeurt.

Toepassingsgebied

Deze nota heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Verwerkingsverantwoordelijke

De BV HDAV, met zetel aan de Westrozebekestraat 7 in 8980 Passendale en met ondernemingsnummer 0629.931.064 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens verklaart de BV HDAV dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee:
- Identificatiegegevens: dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, IP-adres via cookies,...
- Financiële gegevens: dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, openstaande facturen,...
- Overeenkomsten en schikkingen: met de klant worden afspraken gemaakt die uitmonden in een overeenkomst.
- Klachten: eventuele klachten van de klant over de dienstverlening van de BV HDAV, worden onderzocht en verzameld.

Verwerkingsdoeleinden

Klantgegevens: in het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (onder andere de verificatie van de persoonsgegevens in het omgevingsloket) en/of ons gerechtvaardigd belang.

– Gegevens van leveranciers en onderaannemers: wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).

– Gegevens van personeel: wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.

– Andere gegevens: naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, … De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben, tenzij een wettelijke verplichting een langere duurtijd voor bewaring oplegt en zolang de wettelijke verjaringsperiode niet verstreken is. De gegevens worden in ieder geval maximum 10 jaar, na beëindiging van de zakelijke relatie, bijgehouden.

Rechten

Er zijn verschillende rechten die de klant, opdrachtgever, leverancier,… kan uitoefenen in het kader van de privacywetgeving.

– Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat de BV HDAV van deze gegevens maakt. Er kan daartoe één kosteloze kopie bij het de BV HDAV worden aangevraagd.

– Recht op verbetering: u heeft steeds het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren.

– Recht van verzet: wanneer u niet akkoord bent met de doeleinden waarvoor het de BV HDAV de gegevens verzamelt en gebruikt, kan u zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens in zoverre u ernstige en legitieme redenen aantoont en voor zover de verwerking is gebeurd op grond van het algemeen of gerechtvaardigd belang. De BV HDAV zal evenwel een controledocument bijhouden dat niet verwijderd kan worden, waarin de contactgegevens van de betrokkene worden bewaard. Dit dient om na te gaan wie de personen zijn die hun recht van verzet hebben uitgeoefend.

– Recht op verwijdering: u kan om de verwijdering van de persoonsgegevens verzoeken wanneer: 1) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, 2) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, 3) u bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvond op basis van algemeen belang of gerechtvaardigd belang en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, 4) de verwerkte persoonsgegevens deze zijn van een min 16-jarige, 5) de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de BV HDAV rust. De BV HDAV kan weigeren in te gaan op een verzoek tot verwijdering indien het bijhouden van gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

– Recht op beperking: wanneer de verwijdering van de gegevens te verregaand lijkt en niet wenselijk is, kan u opteren om de gegevens te beperken.

– Recht op intrekking: wanneer u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor bepaalde gegevens te verwerken, kan u deze steeds intrekken.

– Recht op overdraagbaarheid: voor zover u zelf uw gegevens heeft verstrekt en de verwerking berust op toestemming, dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is gebeurd of de verwerking via geautomatiseerde besluitvorming wordt verricht, bent u gerechtigd om de BV HDAV te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u te bezorgen dan wel over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat dit laatste technisch mogelijk is.

– Klachten: u heeft het recht om een klacht in te dienen, enerzijds bij de BV HDAV zelf (Westrozebekestraat 7 | 8980 Passendale | 0468/ 517 516 | info@devergunner.be), anderzijds bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | www.privacycommission.be).

Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze boekhouder, revisor, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij registratie op het Omgevingsloket). Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan de BV HDAV aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze nota.

Vragen | Contact

Bij vragen kan u zich wenden tot enerzijds de BV HDAV zelf (Westrozebekestraat 7 | 8980 Passendale | 0468/ 517 516 | info@devergunner.be), anderzijds de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | www.privacycommission.be).