Artikel 1 - Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij H.D.A.V. B.V. als leverancier van diensten optreedt, met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de klant.
1.2 Specifieke bedingen in overeenkomsten hebben voorrang boven de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
1.3 De eventuele nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van deze algemene voorwaarden als gevolg.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomt

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van H.D.A.V. B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Enkel een door H.D.A.V. B.V. bevestigde offerte doet de overeenkomst tot stand komen. Wijzigingen aan de overeenkomst zijn slechts mogelijk mits wederzijds en schriftelijk akkoord.

Artikel 3 - Prijzen

3.1 Prijzen zijn steeds exclusief btw en/of andere belastingen, die steeds ten laste zijn van de klant.
3.2 Eventuele meerwerken worden steeds in regie verrekend, aan de gebruikelijke tarieven, zoals gekend door de klant.

Artikel 4 - Levering

4.1 De door H.D.A.V. B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend en slechts bij benadering, tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.
4.2 Overschrijding van de opgegeven levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van H.D.A.V. B.V. en geeft de klant geen recht op enige vergoeding voor de gebeurlijk geleden schade.
4.3 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, gebeurt de levering van diensten aan de klant op de zetel van H.D.A.V. B.V.. Het risico gaat over op de klant vanaf levering.

Artikel 5 – Klachten

5.1 Klachten betreffende de niet-conformiteit en/of gebreken dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan H.D.A.V. B.V. te worden gemeld.
5.2 Klachten en/of opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen op gemotiveerde wijze schriftelijk aan H.D.A.V. B.V. te worden meegedeeld. De termijn loopt vanaf de ontvangst van de factuur, die wordt geacht te zijn gebeurd op de derde dag na de factuurdatum.

Artikel 6 - Betaling en eigendomsvoorbehoud

6.1 H.D.A.V. B.V. heeft steeds het recht om voorschotten op de overeengekomen prijs aan de klant te vragen, ook al zou dit niet uitdrukkelijk in de overeenkomst voorzien zijn.
6.2 Alle betalingen waartoe de klant gehouden is, dienen contant te worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur.
6.3 Bij niet tijdige betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling enerzijds een verwijlinterest verschuldigd van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, anderzijds een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

Artikel 7 - Medewerking

7.1 De klant is ertoe gehouden om H.D.A.V. B.V. tijdig alle informatie en stukken te overhandigen die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. H.D.A.V. B.V. kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid hebben voor eventuele schade ingevolge foutieve of onvolledige informatie meegedeeld door de klant.
7.2 De klant is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de onroerende goederen toegankelijk zijn in zoverre dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele vertraging in de uitvoering van de overeenkomst omwille van de niet of onvoldoende toegankelijkheid van bedoelde onroerende goederen kan de aansprakelijkheid van H.D.A.V. B.V. op generlei wijze in het gedrang brengen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1. Enkel schriftelijk door H.D.A.V. B.V. gegeven adviezen en inlichtingen zijn haar tegenstelbaar. Elke aansprakelijkheid voor gebeurlijk mondeling gegeven adviezen en inlichtingen wordt uitgesloten.
8.2 Alle verbintenissen van H.D.A.V. B.V. die voortvloeien uit de overeenkomst met de klant, zijn inspanningsverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.3 H.D.A.V. B.V. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade geleden door de klant, die in oorzakelijk verband staat met een bewezen tekortkoming in hoofde van H.D.A.V. B.V.. H.D.A.V. B.V. kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke gevolgschade of onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld inkomstenverlies, verlies van gegevens of cliënteel, vorderingen van derden, ….
8.4 De aansprakelijkheid van H.D.A.V. B.V. is hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat gedekt is in het kader van door H.D.A.V. B.V. afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Indien, om welke reden dan ook, geen dekking onder de door H.D.A.V. B.V. afgesloten verzekeringsovereenkomsten kan worden verleend, is de aansprakelijkheid van H.D.A.V. B.V. beperkt tot de waarde van de overeenkomst.

Artikel 9 – Overmacht

H.D.A.V. B.V. heeft het recht in geval van overmacht, zoals bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, lock-out, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval, bedrijfsstoornis,… haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, dan wel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat H.D.A.V. B.V. tot schadevergoeding gehouden is.

Artikel 10 - Ontbinding

10.1. Ingeval van aanvraag van gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of vereffening van de klant, heef H.D.A.V. B.V. het recht de overeenkomst, of dat gedeelte ervan dat nog niet is uitgevoerd, buitengerechtelijk te ontbinden, mits kennisgeving daarvan aan de klant.
10.2 Ingeval de klant de overeenkomst verbreekt, is hij ertoe gehouden enerzijds alle reeds door H.D.A.V. B.V. uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten te vergoeden, anderzijds H.D.A.V. B.V. een schadevergoeding te betalen, zoals forfaitair vastgesteld op 25% van de waarde van het saldo van de uit te voeren werken.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1. Uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn in de relatie tussen H.D.A.V. B.V. en de klant.
11.2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper, dan wel van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Ieper. H.D.A.V. B.V. heeft evenwel steeds het recht om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats/zetel van de klant.